Dzīvojamās mājas jaunbūves projekta sastāvs

Vienģimenes dzīvojamās mājas būvniecības projekta sastāvs

 Pilnu informāciju par projektēšanu, saskaņošanu, būvatļaujas saņemšanu, kā arī projekta sastāvu var atrast interneta vietnē likumi.lv, tomēr vairumā gadījumu viss ir daudz vienkāršāk, jo bieži vien ne viss, kas norādīts šajā vietnē, ir nepieciešams. Svarīgākie posmi ir:

 • Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde MBP

 • Būvatļaujas saņemšana (ar nosacījumiem)

 • Būvprojekta izstrāde BP

 • Galīgās būvatļaujas saņemšana (pēc nosacījumu izpildes)

MBP sastāvs

 • Ģenerālplāns

 • Stāvu plāns

 • Profili (vismaz viens)

 • Fasādes (4 gab.)

 • Jumta plāns

 • Pasūtītāja projektēšanas uzdevumi izpildītājam

 • Paskaidrojuma raksts

Dokumenti, kas jāpievieno projektam

 1. Izraksts no zemesgrāmatas

 2. Zemesgabala plāns

 3. Zemes īpašnieka pilnvara personai, kas veiks projekta saskaņošanu būvvaldē (var būt gan fiziska, gan juridiska persona)

 4. Topogrāfiskais plāns (ne vecāks par diviem gadiem)

 5. Projekta izstrādātāja civiltiesiskā apdrošināš

 6. Projektētāja sertifikāts

 7. Apliecība no būvuzņēmēju reģistra (ja izstrādātājs ir juridiska persona)

Būvatļauja

 Būvprojekta minimālā sastāvā izskatīšana un būvatļaujas (vai atteikuma) izsniegšana notiek viena mēneša laikā no projekta iesniegšanas brīža. Ko nozīmē būvatļauja, var uzzināt šeit. Pats svarīgākais šajā dokumentā ir noteikumi, kas jāizpilda, lai uzsāktu būvniecību. Proti: kuras projekta sadaļas ir jāpārstrādā, ar kādām instancēm jāsaskaņo, no kā saņemt tehniskās specifikācijas utt.

Būvprojekta sastāvs BP

Pirms pāriet pie projekta sastāva aprakstīšanas, jāuzsver: Kaut ko mainīt būvprojektā attiecībā pret projektu minimālā sastāvā ir ļoti neizdevīgi! Mājas un zemesgabala raksturojums, piemēram, augstums, platība, apjoms, apbūves intensitāte un blīvums ir ierakstīts būvatļaujā, un jebkuras izmaiņas rada nopietnas problēmas.

Tagad par sastāvu. Minimālais projekta sastāvs ir arhitektūras un konstrukciju daļa, būvuzņēmuma projekts, pagaidu energosertifikāts. Tomēr neskatoties uz kopīgajiem noteikumiem, šajās projekta daļās dažādiem projektētājiem var būt nelielas atšķirības, lielākoties detalizēšanas pakāpē. Mēs projektā vienmēr iekļaujam:

Arhitektūras daļa AR

 • Ģenerālplāns vai ģenerālplāni (atkarībā no nepieciešamā informācijas apjoma var būt atsevišķi plāni piesaistei, labiekārtošanai, vertikālajai plānošanai, kopīgajiem tīkliem)

 • Stāvu plāni (atbilstoši stāvu skaitam)

 • Fasādes (četras)

 • Raksturojošie šķērsgriezumi (parasti divi)

 • Jumta plāns

 • Logu un durvju specifikācija

 • Grīdu konstrukcijas

 • Sētas un vārtu fragments

 • Fasādes krāsu risinājums

 • Paskaidrojuma raksts (ietver sevī ugunsdrošības pasākumu sarakstu)

Konstruktīvā daļa BK

 • Pamatu plāns un profili. Mezgli.

 • Logu un durvju pārsedzes konstrukcijas (pēc stāvu skaita)

 • Pārsegumu konstrukcijas (pēc stāvu skaita)

 • Spāru sistēmas konstrukcijas

 • Pamatmateriālu specifikācija

 • Nepieciešamie mezgli

Būvuzņēmuma projekts DOP

Individuālajā mazstāvu būvniecībā visai formāls papīrs, kuru tomēr vienmēr pieprasa.

Pagaidu energosertifikāts

Dokuments, kurā novērtēta projektētās mājas energoefektivitāte. To izstrādā neatkarīgs sertificēts eksperts, un šobrīd tas ir obligāts pielikums katram projektam.

 Reizēm iepriekšminētais rasējumu saraksts un citi materiāli ir pietiekami, un nekas cits nav jāizstrādā. Tomēr pēdējā laikā tas notiek ļoti reti, un projekts jāpapildina ar tām daļām, kas norādītas būvatļaujas noteikumos. Kuras daļas tās var būt? Apskatīsim tās secībā no vairāk iespējamām (biežāk sastopamas) līdz mazāk iespējamām (sastopamas retāk).

 • Gāzes iekšējās un ārējās apgādes projekts GA un GAT (obligāti jāizstrādā, ja ir gāzes pieslēgums)

 • Ārējās ūdenspiegādes un kanalizācijas projekts ŪKT (jāizstrādā, ja ir pieslēgums kopīgajām komunikācijām)

 • Elektroapgādes projekts ELT (parasti tiek izstrādāts līdz elektriskajam panelim, taču Rīgā nepieciešams projekta risinājums arī savienojumam ar māju)

 • Zemes pārveidošana (obligāti nepieciešams, ja būvniecībai izmanto meža zemi)

 • Koku ciršanas atļauja ( noteikumus par koku ciršanu var apskatīt šeit )

 • Meliorācijas risinājumi (tiek izstrādāti, ja būvobjekts atrodas meliorācijas būvju aizsardzības zonā, piemēram, grāvji un meliorācijas caurules)

 • Pieslēguma projekts vājstrāvas tīklam (jāizstrādā, ja notiek pieslēgums)

Dokumenti, kas jāpievieno projektam un saskaņošanai

 1. Izraksts no zemesgrāmatas

 2. Zemesgabala plāns

 3. Zemes īpašnieka pilnvara personai, kas veiks projekta saskaņošanu būvvaldē (var būt gan fiziska, gan juridiska persona)

 4. Topogrāfiskais plāns ( ne vecāks par diviem gadiem)

 5. Projekta izstrādātāja civiltiesiskā apdrošināšana

 6. Projektētāja sertifikāts

 7. Apliecība no būvuzņēmēju reģistra (ja izstrādātājs ir juridiska persona)

 8. Tehniskās specifikācijas no visām būvatļaujā norādītajām instancēm

 9. Saskaņošana ar būvatļaujā norādītajām instancēm

 Projekts pilnā sastāvā jāizskata 15 darba dienu laikā. Ja lēmums būs pozitīvs, Jūs saņemsiet saskaņotu projektu, veiksiet obligāto būvniecības apdrošināšanu, un būvinspektors izsniegs atļauju reālai būvniecības uzsākšanai. Ņemiet vērā, ka inspektora pienākumos ir ierasties apbūves gabalā un aktā fiksēt tā stāvokli. Tāpēc labāk nesākt būvniecību pirms atļaujas saņemšanas. Labākajā gadījumā būs jāmaksā sods.

 Apskata beigās nepieciešams atzīmēt, ka reizēm dažiem projektiem var rasties īpašas nestandarta prasības, tās šeit izklāstīt uzskatījām par nevajadzīgu. Šādās situācijās problēmas risinām pēc to rašanās.